معرفی

مشخصات فردی

سعید فیروزی

نام - نام خانوادگی : سعید   فیروزی

پست الکترونیکی : firoozi@iaurasht.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی ماشین های کشاورزی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه ارومیه

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مکانیک ماشین های کشاورزی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه شیراز

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مکانیک ماشین های کشاورزی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

عضو شورای پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سال های 1388 و 1389

عضو کارگروه صلاحیت علمی دبیرخانه هیات علمی استان گیلان از تاریخ شهریور 1392 الی شهریور 1393

 عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

عضو کمیته پژوهشی تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات چای کشور (شهریور 1389 الی شهریور 1391)تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 16

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیپت علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1378-07-01

سعید فیروزی
سعید فیروزی

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    استادیار
^